Epilog

 W 2010 r. do Od­dzia­łu In­sty­tu­tu Pa­mię­ci Na­ro­do­wej w Ka­to­wi­cach wpły­nę­ło pi­smo Zbi­gnie­wa Głów­ki – sy­na Ma­ria­na Głów­ki za­trzy­ma­ne­go pod­czas ak­cji In­te­li­gen­cja w 1940 r. w Stra­con­ce i prze­trzy­my­wa­ne­go do koń­ca woj­ny w róż­nych obo­zach kon­cen­tra­cyj­nych. W opar­ciu o za­łą­czo­ne ma­te­ria­ły oraz eks­per­ty­zę hi­sto­ry­ka tut. Ko­mi­sji w dniu 3 wrze­śnia 2010 r. wszczę­to śledz­two w spra­wie zbro­dni zmie­rza­ją­cej do li­kwi­da­cji pol­skiej in­te­li­gen­cji w utwo­rzo­nej przez wła­dze oku­pa­cyj­ne Re­jen­cji Ka­to­wic­kiej. (…) Po­zba­wie­nie lu­dzi wol­no­ści bez ja­kich­kol­wiek pod­staw pra­wnych i obra­ca­nie ich w nie­wol­ni­ków po­przez umie­szcza­nie ich w obo­zach kon­cen­tra­cyj­nych oraz zmu­sza­nie ich do pra­cy w nie­ludz­kich wa­run­kach sta­no­wi zbro­dnię prze­ciw­ko ludz­ko­ści, która w ko­de­ksie kar­nym z 1997 r. wy­czer­pu­je zna­mio­na art. 123 § 2 kk i 124 kk. Zbro­dnia ta jed­no­cze­śnie wy­czer­pu­je zna­mio­na prze­stęp­stwa okre­ślo­ne­go w art. 118 § 2 kk po­le­ga­ją­ce­go na stwo­rze­niu wa­run­ków ży­cia gro­żą­cych bio­lo­gicz­nym wy­ni­szcze­niem, al­bo­wiem ce­lem po­peł­nio­nych czy­nów, po­le­ga­ją­cych na po­zba­wie­niu wol­no­ści w wa­run­kach obo­zu kon­cen­tra­cyj­ne­go, by­ło dzia­ła­nie spraw­ców umo­ty­wo­wa­ne każ­do­ra­zo­wo przy­czy­na­mi na­ro­do­wo­ścio­wy­mi, co wy­ni­ka z fak­tu, iż zbro­dni­cze za­cho­wa­nia po­peł­nia­no wy­łącz­nie wo­bec Po­la­ków, w związ­ku wła­śnie z ta­ką ich na­ro­do­wo­ścią. – z akt śledz­twa.

W 2014 r. śledz­two zo­sta­ło umo­rzo­ne. (…) w sto­sun­ku do czę­ści spraw­ców, spraw­ców kie­row­ni­czych, podże­ga­czy i po­moc­ni­ków – wo­bec stwier­dze­nia, iż po­stę­po­wa­nie kar­ne co do te­go sa­me­go czy­nu tej sa­mej oso­by zo­sta­ło pra­wo­moc­nie za­koń­czo­nej tj. na za­sa­dzie art. 17 § 1 pkt 7 kpk, pkt 5 kpk, w sto­sun­ku do Ema­nu­e­la Schäfe­ra – wo­bec śmier­ci spraw­cy tj. na za­sa­dzie art. 17 § 1pkt 5 kpk, w sto­sun­ku do po­zo­sta­łych spraw­ców – wo­bec ich nie­wy­kry­cia tj. na za­sa­dzie art. 322 § 1 kpk. – z Po­sta­no­wie­nia o umo­rze­niu śledz­twa pro­wa­dzo­ne­go przez pro­ku­ra­tor Ewę Koj.

Jak wy­ni­ka ze zgro­ma­dzo­ne­go na po­trze­by śledz­twa ma­te­ria­łu do­wo­do­we­go are­szto­wa­nia w ra­mach In­tel­li­gen­zak­tion mia­ły o wie­le szer­szy za­sięg i fak­tycz­na licz­ba po­krzyw­dzo­nych mo­że li­czyć oko­ło 5000 osób. Pod­ję­te przez Je­rze­go Kli­sta­łę ba­da­nia do­pro­wa­dzi­ły do usta­le­nia bio­gra­mów oko­ło 1500 are­szto­wa­nych. Nadal jed­nak nie wia­do­mo ja­kie by­ły lo­sy po­zo­sta­łych 3500 za­trzy­ma­nych i pod­da­nych re­pre­sjom przez Niem­ców.