Cele

Do celów Fundacji Ślązacy.pl należą:

 1. działalność w zakresie regionalnej kultury, nauki, oświaty i wychowania, w tym również polegająca na kształceniu studentów i uczniów,
 2. popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, w tym również współpracy europejskiej,
 3. wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym i charytatywnym,
 4. wspieranie oraz inicjowanie różnorodnych form aktywności społecznej, w tym również w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 5. działalność w zakresie ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego,
 6. propagowania historii Polski, tradycji, postaw patriotycznych oraz wspieranie inicjatyw w tym zakresie,
 7. działalność edukacyjna i społeczna w tym też w zakresie i na rzecz polskości Śląska,
 8. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 9. działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 10. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  a także działania wspomagające przestrzeganie prawa, w tym w szczególności prawa wyborczego, zarówno w kraju, jak i za granicą,
 11. pomoc i wspieranie Polonii oraz Polaków mieszkających za granicą, w tym także organizacji, szkół i instytucji działających na ich rzecz,
 12. poszerzanie świadomości prawnej,
 13. wspieranie idei politycznych, inicjatywy wyborczej, idei samorządności, demokracji i wyborów.