Statut

STATUT FUNDACJI

„Ślązacy.pl”

Rozdział I

§ 1.

Fundacja pod nazwą ”Ślązacy.pl”  z siedzibą w Katowicach zwana dalej Fundacją, ustanowiona, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej …………….. Rep. A. nr …./2016.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.

§ 4.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może działać również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe placówki terenowe.

§ 6.

Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r.  poz. 40 ) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 7.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 8.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział II
Cele i zasady działania fundacji


§ 9.

Celami Fundacji są:
1) działalność w zakresie regionalnej kultury, nauki, oświaty i wychowania, w tym również polegająca na kształceniu studentów i uczniów,
2) popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, w tym również współpracy europejskiej,
3) wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym i charytatywnym,
4) wspieranie oraz inicjowanie różnorodnych form aktywności społecznej, w tym również w zakresie kultury fizycznej i sportu,
5) działalność w zakresie ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego,
6) propagowania historii Polski, tradycji, postaw patriotycznych oraz wspieranie inicjatyw w tym zakresie,
7) działalność edukacyjna i społeczna  w tym  też w zakresie i na rzecz polskości Śląska,
8) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
10) działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
11) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działania wspomagające przestrzeganie prawa, w tym w szczególności prawa wyborczego, zarówno w kraju, jak i za granicą,
12) pomoc i wspieranie Polonii oraz Polaków mieszkających za granicą, w tym także organizacji, szkół i instytucji działających na ich rzecz,
13) poszerzanie świadomości prawnej,
14) wspieranie idei politycznych, inicjatywy wyborczej, idei samorządności, demokracji i wyborów.

§ 10.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) współpracę z instytucjami i organizacjami krajowymi lub zagranicznymi w zakresie edukacji obywatelskiej, społecznej, ekonomicznej, kulturalnej oraz oświatowej,
2) programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych, politycznych,
3) programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej, oraz specjalistów różnych dziedzin,
4) promowanie i prowadzenie inicjatywy wydawniczej, oświatowej i edukacyjnej oraz organizowanie sympozjów i konferencji naukowych lub popularno społecznych,
5) działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego
w różnych dziedzinach życia społecznego,
6) organizowanie i prowadzenie kursów szkoleniowo-edukacyjnych oraz obozów aktywności sportowej

7) organizowanie akcji charytatywnych i dobroczynnych, w tym zbiórek publicznych i balów charytatywnych,
8) organizowanie i prowadzenie imprez publicznych,
9) wspieranie, organizowanie przedsięwzięć mających na celu ochronę dóbr kultury regionalnej Śląska, dziedzictwa narodowego, propagowanie historii Polski, tradycji, postaw patriotycznych,
10) organizowanie, współpraca oraz uczestnictwo w zakresie kontroli i nadzoru wyborów władz publicznych lub samorządowych, zarówno w kraju, jak i za granicą, w tym w szczególności na terytorium Unii Europejskiej oraz państw, które ratyfikowały Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie, 04.11.1950 toku,
11) współpraca i pomoc organizacjom pożytku publicznego, stowarzyszeniom, fundacjom i instytucjom, których statutowych cele są zbierze z statutowymi celami

§ 11.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 12.

 Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Nadzorczej lub Programowej Fundacji, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

§ 13.

Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Nadzorczej lub Programowej Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli, przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.


§ 14.

Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Nadzorczej lub Programowej Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.


§ 15.

Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji,  pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie.

Rozdział III
Majątek i dochody fundacji


§ 16.

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski wniesiony przez Fundatora w kwocie  1.000,00zł. (  słownie: jednego tysiąca złotych  ) określony w akcie notarialnym, o którym mowa w § 1 Statutu oraz składniki majątkowe, w tym środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w trakcie działania Fundacji.


§ 17.

Majątek fundacji stanowią również:
1) darowizny krajowe i zagraniczne, spadki, zapisy,

2) dotacji i subwencje osób prawnych,

3) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
4) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
5) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
6) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
7) środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne,

8) wpłaty 1% podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,

9) inne wpływy i przychody.


§ 18.

Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów jej działania.


§ 19.

Za podjęte zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.§ 20.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, ze stan czynny spadku znacznie przewyższa długispadkowe. W innym przypadku Zarząd Fundacji składa oświadczenie o odrzuceniu spadku.

§21.

Założyciel Fundacji w drodze decyzji może wykluczyć ze swego grona osoby, których działania lub postawa przynosi szkodę Fundacji lub godzi w jej dobre imię. Decyzja następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Rozdział IV
Organy Fundacji

Zgromadzenie Fundatorów

 § 22.

 1. W skład Zgromadzenia Fundatorów wchodzi założyciel Fundacji, a także osoby fizyczne lub prawne przyjęte w skład Zgromadzenia Fundatorów, zwane dalej Fundatorami.
 2. Założyciel Fundacji oraz Fundatorzy mogą działać osobiście lub przez pełnomocników, przy czym o ustanowieniu i odwołaniu pełnomocnictwa Założyciel Fundacji oraz Fundatorzy zobowiązani są każdorazowo niezwłocznie powiadomić Fundację oraz pozostałych Fundatorów.
 3. Zgromadzenie Fundatorów może wykreślić ze swojego grona Fundatora w przypadku jego śmierci, złożenia rezygnacji lub skazania na karę pozbawienia praw publicznych z zastrzeżeniem §21.
 4. Funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów pełni Założyciel Fundacji, lub osoba przez niego wskazana                                                      

§ 23.

O przyjęciu do Zgromadzenia Fundatorów decyduje założyciel Fundacji.

§ 24.

Każdy nowy Fundator zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przystąpieniu do Fundacji.

§ 25.

Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:

a) powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji jak i poszczególnych jego członków, na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów.

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz udzielanie członkom tych organów absolutorium z działania,

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań Fundacji,

d) przyznawanie nagród specjalnych dla osób wyróżniających się w pracy na rzecz Fundacji,

e) przyjmowanie nowych członków Zgromadzenia Fundatorów na wniosek założyciela Fundacji

f) uchwalanie zmian w Statucie Fundacji.

 § 26.

 1. Posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek każdego z Fundatorów, w formie pisemnej lub elektronicznej, wysyłając do każdego z członków Zgromadzenia Fundatorów informację o terminie, miejscu oraz porządku obrad Zgromadzenia. Zgromadzenia odbywają się co najmniej raz do roku. Zgromadzenie może odbyć się bez formalnego zwołania jeżeli wszyscy Fundatorzy są obecni i nikt nie wniósł sprzeciwu co do porządku obrad.
 2. Posiedzenia mogą odbywać się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej pod warunkiem

§ 27.

Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie pisemnych uchwał z inicjatywy Fundatorów lub na wniosek pozostałych organów Fundacji.

§ 28.

Uchwały Zgromadzenia Fundatorów podejmowane są zwykłą większością głosów i przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Zgromadzenia Fundatorów.

Zarząd

§ 29.

 1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów.
 2. Zarząd Fundacji zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje każdy z Członków Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora, przesyłając informację o terminie posiedzenia pocztą elektroniczną lub listem poleconym, doręczonym na co najmniej na 3 dni przed planowanym spotkaniem. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Wszelkie sprawy wymagające decyzji Zarządu mogą być podejmowane w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, bez odbycia posiedzenia. Decyzja podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu decyzji. Podjęcie decyzji w tym trybie wymaga pisemnego potwierdzenia podjęcia decyzji przez Prezesa Zarządu, lub – w razie jego nieobecności – innego członka Zarządu, o czym zawiadamia on następnie wszystkich członków Zarządu.
 5. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 

§ 30.

Zarząd w szczególności:
1) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
3) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
4) tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
5) prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia,
6) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych,
7) sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych z działalności i przedstawiania ich Zgromadzeniu Fundatorów i Radzie Nadzorczej Fundacji,
8) występowania z wnioskiem do Zgromadzenia Fundatorów o powołaniu członka do Rady Programowej Fundacji,
9) uchwala regulaminy i akty wewnętrzne Fundacji z zastrzeżeniem §24 lit. f),
10) określa strukturę organizacyjną Fundacji.


§ 31.

Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani. Zasady ich wynagradzania ustala Zgromadzenie Fundatorów.

§ 32.

W przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej dwóch jego członków w tym Prezesa Zarządu. W przypadku równej liczby głosów, głos Prezesa Zarządu jest głosem przeważającym.


§ 33.

Do składania oświadczeń woli i podpisywaniu w imieniu Fundacji uprawnieni są:
a)     w przypadku powołania zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu Samodzielnie.
b)     w przypadku powołania zarządu wieloosobowego –  dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.
c) Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów

2. Składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych przez Zarząd wymaga zawsze uprzedniej autoryzacji Założyciela Fundacji lub Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów, wydanej w formie decyzji w formie pisemnej, dokumentowanej albo elektronicznej – według wyboru Założyciela Fundacji .

§ 34.

W każdym przypadku do czynności prawnej w wyniku, której nastąpi rozporządzenie prawem Fundacji lub zaciągnięcie zobowiązania w imieniu Fundacji w kwocie powyżej 10.000 złotych (dziesięć tysięcy złotych) wymagana jest zgoda Zgromadzania Fundatorów.

Rozdział V
Działalność Gospodarcza Fundacji
§ 35.

Fundacja może prowadzić, w kraju i za granicą, szczególnie w zakresie działalności wydawniczej, informacyjnej, oświatowej, edukacyjnej, szkoleniowej i kulturalnej, w rozmiarach służących dla realizacji celów Fundacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie  przepisami, działalność gospodarczą w przedmiocie:
– Produkcja artykułów piśmiennych – 17.23 Z
– Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem, w zakresie oprogramowania, w tym:
a. Wydawanie książek – 58.11.Z
b. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) – 58.12.Z
c. Wydawanie gazet – 58.13.Z
d. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z
e. Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z
– Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – 59.20 Z
– Działalność agencji informacyjnych – 63.01 Z
– Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – 70.21 Z
– Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22 Z
 – Reklama, w tym:
a. Działalność agencji reklamowych – 73.11.Z
b. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – 73.12 A
c. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12 B
d. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – 73.12.C
e. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D
– Badanie rynku i opinii publicznej – 73.20.Z
– Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników –78.10.Z
 – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z

§ 36.

Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.

§ 37.

Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1 podejmuje po Zarząd Fundacji uzyskaniu zgody Zgromadzenia Fundatorów. Zarząd Fundacji ponosi odpowiedzialność za prowadzenie  działalności gospodarczej . Zgromadzenie Fundatorów może w każdym przypadku odwołać decyzję Zarządu Fundacji o podjęciu przez Fundację działalności gospodarczej w danym zakresie lub w ogóle.

§ 38.

Zarząd Fundacji określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

§ 39.

 Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza, w miarę potrzeby na prowadzenie działalności gospodarczej środki z 1/3 całości funduszu założycielskiego, z odsetek bankowych od funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej.

§ 40.

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wyodrębnionej – przez jednostki organizacyjne, zwane dalej „zakładami”.

§ 41.

Zakres działania zakładów oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa regulamin organizacyjny zakładów, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

§ 42.

Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji.


§ 43.

 Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.


§ 44.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

Rozdział VI
Postanowienia Końcowe

§ 45.

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.


§ 46.

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.


§ 47.

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 48.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana,  w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, lub wyniku podjęcia przez Zgromadzenie Fundatorów uchwały w przedmiocie likwidacji Fundacji.

§ 49.

 Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.

§ 50.

Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Fundatorów.

§ 51.

Likwidatorowi służą uprawnienia Zarządu Fundacji.

§ 52.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 53.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.